จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกาศราคากลาง งานจ้างเหมารถตู้พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว ๕ เชียง (เชียงใหม่-เชียงราย-เชียงตุง-เชียงรุ้ง-เชียงทอง) จังหวัดเชียงราย กิจกรรมที่ ๑ การสำรวจศักยภาพเส้นทางท่องเที่ยวและสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว ๕ เชียง รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา พร้อมนี้