จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก (สืบสานตำนานไทลื้อจังหวัดเชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้