ด้วยจังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างจัดทำหลักสูตร Social Enterprise สู่ชุมชน ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism) กิจกรรมการทำตลาดสื่อประชาสัมพันธ์ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) โดยมีรายละเอียดราคากลางตามเอกสารแนบ