จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้ผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างจ้างดำเนินกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธ์ุล้านนาตะวันออก (สืบสานตำนานไทลื้อจังหวัดเชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้