จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรม เชียงรายเมืองสุขภาพล้านนา (Lanna Wellness) ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ จังหวัดเชียงราย กิจกรรมการ “สร้างมาตรฐานน้ำพุร้อน Chiangrai Lanna Spa city เพื่อนำไปใช้ในการบริการในธุรกิจ สปา และโรงแรมในจังหวัดเชียงราย เป็นเมือง Lanna wellness” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีผลการพิจารณาตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้