จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการและเครือข่ายการท่องเที่ยวสีเขียว ผ่านสื่อออนไลน์ วิทยุ และอินเตอร์เน็ต และคู่มือเครือข่ายการท่องเที่ยวสีเขียวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2(เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้