ด้วยจังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะจ้างดำเนินกิจกรรมสร้างเอกลักษณ์ "Chiangrai Branding" (Hug Chiangrai)  โดยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์  (e-bidding) โดยมีรายละเอียดราคากลาง ดังนี้