สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จำนวน 5 รายการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้