เพื่อความสวยงามของการแสดงผลแนะนำให้ใช้ Browser Google chrome ดาวน์โหลดที่นี่
[ Random Image ]

art_track พระธาตุจอมผ่อ

วัดอรัญญวิเวกคีรี (จอมผ่อ) บ้านดง-หล่ายหน้า หมู่ ๗ ตำบลเวียง

art_track อนุสรณ์ชาวไทยเชื้อสายจีน / อนุสรณ์สถานอดีตทหารจีนคณะชาติ

บ้านสันติคีรี บนดอยแม่สลอง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

art_track สถานีเกษตรที่สูงตามแนวพระราชดำริ บ้านปางขอน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย

art_track วังมัจฉา

เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.

art_track วัดถ้ำป่าอาชาทอง(พระขี่ม้าบิณฑบาตร)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

art_track วนอุทยานพญาพิภักดิ์

วนอุทยานพญาพิภักดิ์ ต.ยางฮอม อ. ขุนตาล จ. เชียงราย

การประชุมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานร้านอาหาร TRQS และเครื่องดื่ม ภายใต้โครงการปิดตา – เปิดใจสัมผัส เชียงรายเมืองน่าเที่ยว จุดหมายปลายทางแห่งการพักผ

พิธีเปิดงาน ''ลิ้นจี่ของดีนครเชียงราย ประจำปี 2561 ''

พิธีเปิดงานท่องเที่ยวเชิงเกษตร แผ่นใยไหม ชุมชนบ้านปางห้า โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม

การจัดงาน "พุทธพลังแผ่นดิน อัศจรรย์งานศิลป์แผ่นดินล้านนา เชิญตะวัน Art Festival"

สติ๊กเกอร์ไลน์ น้องกอดอุ่น

ประมวลภาพกิจกรรม

นายเสริฐ ไชยยานันตา

ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงราย

ปฏิทินกิจกรรม จ.เชียงราย
ข่าว - กิจกรรม
10 เส้นทางตามรอยเท้าพ่อ พัฒนาท่องเที่ยวสีเขียวแหล่งท่องเที่ยวตามโครงการพระราชดำริ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนหนึ่งเป็นความทุกข์ของพระองค์ พระองค์จึงทรงมีพระราชดาริ ที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้เกิดความ “พออยู่ พอกิน” ด้วยพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ จึงก่อให้เกิดโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดาริมากมายกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ทั้งโครงการเกี่ยวกับดิน น้า ป่า และวิศวกรรม กว่า 4,800 โครงการ โครงการพระราชดาริแตกต่างจากโครงการหลวง คือ เป็นโครงการที่ทรงวางแผนพัฒนาเสนอแนะให้หน่ว

art_track การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism)จังหวัดเชียงราย
การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism)จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
art_track การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจ Cluster อารยธรรมล้านนา ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งกลไกการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจ Cluster อารยธรรมล้านนา ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งกลไกการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเขตพัฒนาการ
art_track การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism)จังหวัดเชียงราย
การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism)จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
art_track โครงการ KING POWER THAI POWER พลังคนไทย สุขาสุขใจ
รายละเอียดกติกาการขอรับห้องน้ำชุมชนมี 6 ข้อ ดังนี้ .1. ชุมชนต้องมีพื้นที่ขนาด 5 เมตร X 10 เมตร สำหรับก่อสร้างห้องน้ำ2. ชุมชนที่มีสถานที่ท่องเที่ยว ต้องมีนักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 500 – 1,000 คนต่อสัปดาห์3. มีศักยภาพในการดูแล โดยมีการตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานโครงการห้องน้ำชุมชนอย่
art_track ขอเชิญร่วมงานเทศกาลดอกเสี้ยวบานบนภูชี้ฟ้า ประจำปี 2561
ขอเชิญร่วม "งานเทศกาลดอกเสี้ยวบาน บนภูชี้ฟ้า" ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานกิจกรรมบ้านร่มฟ้าไทยภูชี้ฟ้า ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปให้เพิ่มขึ้น ปลูกฝังจิตสำนึกของประช
art_track ขอเชิญชวนร่วมประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2561 ในวันที่ 28 ก.พ.61-1 มี.ค.61
ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2561ในวันที่ 28 ก.พ.61-1 มี.ค.61 พระธาตุดอยตุง ตั้งอยู่ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นโบราณสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา สร้างมาแต่โบราณกาล และเป็นหลักฐานแรกที่พระพุทธศาสนา เข้ามาประดิษฐานในล้านนา ตามประวัติตำนานได้กล่าวไว้ว่า พระมหาก
art_track การท่องเที่ยว 10 เส้นทางตามรอยเท้าพ่อ สัมผัสอารยธรรมล้านนา ตามรอยเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสุขภาพ ในโครงการตามแนวพระราชดำริฯและโครงการหลวง (โครงการพัฒนาท่องเที่ยวสีเขียวแหล่งท่องเที่ยวตามโครงการพระราชดำริในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา)
ติดตาม การท่องเที่ยว 10 เส้นทางตามรอยเท้าพ่อ สัมผัสอารยธรรมล้านนา ตามรอยเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสุขภาพ ในโครงการตามแนวพระราชดำริฯและโครงการหลวง(โครงการพัฒนาท่องเที่ยวสีเขียวแหล่งท่องเที่ยวตามโครงการพระราชดำริในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา) ได้ที่ https://www.facebook.com/pe
art_track ขอเชิญเที่ยวงานการแสดงดนตรีในสวน (Music In The Park)
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย จึงมีแนวทางร่วมกัน ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงที่เป็นฤดูกาลท่องเที่ยว ซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาวระหว่างเดือน ธันวาคม ถึงเดือน กุมภาพันธ์ ด้วยการจัดกิจกรรมงานเทศกาลดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศ  ต่างประเทศ  และจากประชาคมอา
ข่าวสาร - กิจกรรมกีฬา
ผลการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 14 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 5 รุ่นประชาชนหญิง 14th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2018 ณ จังหวัดเชียงราย

ตารางคะแนนการแข่งขันวันแรก#ฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 14 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 5 รุ่นประชาชนหญิง และอายุไม่เกิน16ปี 14th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2018 ณ จังหวัดเชียงราย  

art_track โปรแกรมการแข่งขันรอบแรก (ฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 14 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 5 รุ่นประชาชนหญิง 14th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2018 ณ จังหวัดเชียงราย)
โปรแกรมการแข่งขันรอบแรก#ฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 14 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 5 รุ่นประชาชนหญิง 14th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2018 ณ จังหวัดเชียงราย#เจ้าภาพจัดการแข่งขัน: สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย  
art_track ขอเชิญร่วมพิธีเปิด การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน (PM CUP) (14 THAILAND PRIME MINISTER CUP 2018) รอบคัดเลือกตัวแทนระดับเขตภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2561
กรมพลศึกษา ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย ขอเชิญร่วมพิธีเปิด การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน (PM CUP) (14 THAILAND PRIME MINISTER CUP 2018) รอบคัดเลือกตัวแทนระดับเขตภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 ณ สนามฟุตบอล 3 สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย จัดโดย สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจัง
art_track กิจกรรมการปั่นจักรยาน Hug Chiangrai Bike Adventure in The City
จังหวัดเชียงราย ร่วมกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย และเครือข่ายชมรมจักรยาน จังหวัดเชียงราย จะได้จัดกิจกรรม ปั่นท่องเที่ยวเมืองเชียงราย Hug Chiangrai Bike Adventure in the City โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และ กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย ส่งเสริม การออกกำลังกายด้วยการปั่นจั
art_track ขอเชิญร่วมงานปั่นจักรยาน คนพันธุ์อึด ใจเกินร้อย ปั่นพิชิตดอยพญาพิภักดิ์
 จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อแก้ไขปัญหาช่วง Low Season โดยมีวัตถุประสงค์                                &n
art_track โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2561 รุ่นอายุ 12 ปี, 14 ปี, 16 ปี, 18 ปี, ประชาชนชาย และประชาชนหญิง (รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดเชียงราย)
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย กำหนดจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2561 รุ่นอายุ 12 ปี, 14 ปี, 16 ปี, 18 ปี, ประชาชนชาย และประชาชนหญิง (รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดเชียงราย) ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย
art_track ขอเชิญร่วมในงานวิ่ง ณ เชียงของ ๒ ฝั่งโขง Mini-Half Marathon Run for Friendship
ขอเชิญร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสัมพันธ์ อันดีงาม ด้วยการวิ่งจากฝั่งไทย ข้ามสะพานไป สปป.ลาว ในงานวิ่ง ณ เชียงของ ๒ ฝั่งโขง Mini-Half Marathon Run for Friendship ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.chiangkhongrun.com/  
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
เว็บบอร์ด
!! อัพเดทท่องสารการเเที่ยวเชียงราย
MFU Wellness Center เปิดรับบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพฟรี กับโครงการตรวจสุขภาพวัยทำงาน เริ่มตรวจ 4 มิ.ย.61 นี้
( Update วันที่ 25 พฤษภาคม 2018 เวลา 15:38:41 นาที )
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงรายร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย ส่งเสริมอาชีพของความเป็นไทยแถลงข่าวจัดงานตลาดรัตนโกสินทร์ วันที่ 4-8 มิถุนายน 2561
( Update วันที่ 25 พฤษภาคม 2018 เวลา 10:01:29 นาที )
เชิญชวนรับชมและร่วมงานประกวดวงดนตรีเยาวชนชาวเชียงราย Chiangrai Band Concert Contest 2018 25 พฤษภาคม 2561 ณ สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติเชียงราย
( Update วันที่ 22 พฤษภาคม 2018 เวลา 09:20:06 นาที )
จังหวัดเชียงรายดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการข้าราชการต้านโกง
( Update วันที่ 17 พฤษภาคม 2018 เวลา 08:53:07 นาที )
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย แจ้งดับกระแสไฟฟ้าฉุกเฉิน เพื่อปฏิบัติงานฯ (วันนี้) 13.00 - 16.00 น.
( Update วันที่ 16 พฤษภาคม 2018 เวลา 10:39:35 นาที )
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย แจ้งหยุดจ่ายน้ำตามแผนฯ คืนวันพุธที่ 16 พ.ค.2561
( Update วันที่ 16 พฤษภาคม 2018 เวลา 09:51:32 นาที )
คลิปวีดีโอชุดใหม่ โปรโมทการท่องเที่ยว จ.เชียงราย เชียงราย แต้ แต้#แม่ชอบ
( Update วันที่ 16 พฤษภาคม 2018 เวลา 08:37:26 นาที )