เพื่อความสวยงามของการแสดงผลแนะนำให้ใช้ Browser Google chrome ดาวน์โหลดที่นี่
[ Random Image ]

art_track บ่อน้ำร้อนผาเสริฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยฮาง ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย

art_track พิพิธภัณฑ์อูบคำ

พิพิธภัณฑ์อูบคำ ศูนย์อนุรักษ์มรดกล้านนา ถ.หน้าค่าย ต.รอบเวีย

art_track ชุมชนโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง

คุณเศรษฐศักดิ์ พรหมมา

art_track ดอยวาวี ดอยช้าง ดอยกาดผี

องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

art_track ทัวร์สามล้อผ่อวัด

คุณฉลอง หัวหน้าคิวรถสามล้อ อ.เมือง จ.เชียงราย

art_track วัดพระสิงห์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม วัดพระสิงห์ ถ.สิงหไคล (อยู่ทางด้านซ้าย
ประมวลภาพกิจกรรม

นายเสริฐ ไชยยานันตา

ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงราย

ปฏิทินกิจกรรม จ.เชียงราย
ข่าว - กิจกรรม
การจัดประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEN Inter-Parliamentary Assembly - AIPA) ในปี 2562

ด้วย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แจ้งว่าจะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEN Inter-Parliamentary Assembly - AIPA) ในปี 2562 ประกอบด้วย 1. การประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย ครั้งที่ 2 วันที่ 12-15 มีนาคม 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 2. การประชุมเตรียมการของคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียนและการประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนและ AIPAระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 วันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร  3.การประชุมใหญ่สมัชชารั

art_track ประชาสัมพันธ์การประกาศการจัดตั้งสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลางและสาขา
ประชาสัมพันธ์การประกาศการจัดตั้งสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลางและสาขา เพื่อผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว ประชาชนทั่วไป สามารถเข้ารับบริการได้ตามสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลางและสาขา จำนวน 7 แห่ง ดังนี้ 1.สำนักงานทะเบียนธุ
art_track การเป็นประธานอาเซียนของไทย
กระทรวงการต่างประเทศได้จัดทำคลิปวีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทยเพิ่มเติม และเผยแพร่คลิปวีดีทัศน์ฯ ดังกล่าวผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ใหม่ ๆ เข้าไปเป็นระยะๆ โดยสามารถเข้าถึงได้ตามลิ้งค์ https://goo.gl/e2rtny  เพื่อเป็นการสนับสนุนการเผยแพร่การเป็นประธานอาเซียนของไทย
art_track ขอเชิญร่วมกิจกรรม MFU Innovation Day 2019
สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดกิจกรรม MFU Innovation Day 2019 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ลานหน้าธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 3 อาคาร E-Park  
art_track โครงการอบรมตามหลักสูตรอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค
กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ประกาศ เรื่องการขอรับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาต จากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดอบรมตามหลักสูตร ตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคฯ
art_track ขอเชิญชวนเที่ยวงาน เทศกาลบอกรัก ฮัก (Hug) กันที่บ้านแฟน@ห้วยน้ำช้าง
อำเภอเชียงของ เชิญชวนเที่ยวงาน “เทศกาลบอกรัก ฮัก (Hug) กันที่บ้านแฟน@ห้วยน้ำช้าง” 14 กุมภาปีนี้ ชวนคู่รักมาจดทะเบียนสมรสที่ “บ้านแฟน” อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เชิญชวนเที่ยวงาน “เทศกาลบอกรัก ฮัก (Hug) กันที่บ้านแฟน@ห้วยน้ำช้าง&rd
art_track ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานเป็นพื้นที่ห้ามสูมบุหรี่
กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ.2561 ตามข้อ5 ได้กำหนดให้ท่าอากาศยาน เป็นสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โ
art_track ขอเชิญเที่ยวงาน โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมชาติพันธ์ุชนเผ่าตำบลเทอดไทยและเทศกาลชาตำบลเทอดไทย ประจำปี 2562
ขอเชิญชวนเที่ยวงาน โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมชาติพันธุ์ชนเผ่า ตำบลเทอดไทยและเทศกาลชาตำบลเทอดไทย ประจำปี 2562  ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธ์ุตำบลเทอดไทย บ้านพญาไพรเล่าจอ หมู่ที่ 6 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ข่าวสาร - กิจกรรมกีฬา
ขอเชิญร่วมงาน วิ่ง ปั่น 2001 ปีสืบสานสู่ลานพระธาตุดอยตุง

จังหวัดเชียงราย และเครือข่ายชมรมจักรยานจังหวัดเชียงราย เชิญร่วมงาน  "วิ่ง ปั่น 2001 ปีสืบสานสู่ลานพระธาตุดอยตุง" วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562   เพื่อร่วมสมโภชน์ พระธาตุเจ้าดอยตุงครบรอบ 2001 ปี  ..........โดยจังหวัดเชียงรายได้มีประเพณีหกเป็งล่องฟ้าไหว้สาพระธาตุเจ้าดอยตุง ในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ของทุกปี เพื่อเป็นศิริมงคล มีประเพณีเดินขึ้นดอยโตยฮอยครูบา ปีนีจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 17-20 มีนาคม 2562  จึงได้จัดงาน วิ่ง ปั่น เพื่อเป็นการโปรโมทงาน และร่วมแถลงข่าวกับผ

art_track ขอเชิญชวนผู้สนใจ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เรื่องการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
 คลิกลิ้งค์เว็บไซต์ที่นี่  ขอเชิญชวนผู้สนใจ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เรื่องการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-214-0120 ต่อ 5203 กลุ่มวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ สถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
art_track ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมวิ่ง เชียงรายหัวใจสีขาว วิ่งรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด Chiang Rai Anti Drugs Run 2019 , CRAD RUN 2019
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมวิ่ง เชียงรายหัวใจสีขาว วิ่งรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด Chiang Rai Anti Drugs Run 2019 , CRAD RUN 2019 ในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562   ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 37 (สนาม รด.เชียงราย) ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่ 21 ม.ค. - 10 ก.พ.62 "สมัครได้ที่...คลิกที่นี่
art_track ขอเชิญชวนร่วมชมพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่อลังการ การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 น้ำกกเกมส์ ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย
การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ  ครั้งที่ 36 “น้ำกกเกมส์” ระหว่างวันที่ 18–22 มกราคม 2562 นี้         การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ  ครั้งที่ 36 “น้ำกกเกมส์” จะมีการแข่งขันกีฬาทั้งหมดรวม 18 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา เปตอง ยกน้ำหนัก แบดมินตั
art_track การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2562 (15 th THAILAND PRIME MINISTRE CUP 2019) รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเชียงราย
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับจังหวัดเชียงราย โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัครทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2562 (15 th THAILAND PRIME MINISTRE CUP 2019) รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเชียงรายเปิดรับสมัคร 2 ประเภทดังนี้1. ประเภทเยาวชน
art_track การแข่งขันเต้นแอโรบิค " CR Aerobic ครั้งที่ 1"
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ขอเชิญชวนประชาชน ผู้สนใจ เข้าร่วมการแข่งขันเต้นแอโรบิค " CR Aerobic ครั้งที่ 1" ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ ลาน CR Aerobic สนามบินเก่า ฝูงบิน 416 เชียงราย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.053-713637 กลุ่มงานกีฬาและนันทนากา
art_track การแข่งขันฟุตบอลอาวุโส จังหวัดเชียงรายคัพ? (Chiangrai CUP for Chiangrai Game 2018)
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จัดการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส จังหวัดเชียงรายคัพ (Chiangrai CUP for Chiangrai Game 2018) ระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม - 28 ตุลาคม 2561 ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” และส่งเ
art_track เชียงรายสายลมหนาว มินิมาราธอน
25 องค์กรเพื่อสังคม เตรียมจัด "เชียงรายสายลมหนาว มินิมาราธอน" ## บ่ายวันนี้ (8ต.ค.61) ชมรมเรารักกีฬา ร่วมกับ 25 องค์กรเพื่อสังคม จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อหารือ เตรียมจัดรายการวิ่งในรายการ "เชียงรายสายลมหนาว มินิมาราธอน" ครั้งที่ 1 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561เพื่
art_track การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์
วันที่ 18-28 พฤศจิกายน 2561 จังหวัดเชียงรายจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 "เจียงฮายเกมส์" และวันที่ 18-22 มกราคม 2562 เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 "น้ำกกเกมส์"ขอเชิญทุกท่านร่วมชมและเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬาจากทั่วประเทศ 
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
เว็บบอร์ด
!! อัพเดทท่องสารการเเที่ยวเชียงราย
ชีพจรลงSouth เที่ยวใต้...ครั้งหนึ่งต้องไป หวังกระตุ้นรายได้ทางการท่องเที่ยวให้เติบโตทะลุเป้า
( Update วันที่ 21 มีนาคม 2019 เวลา 21:18:13 นาที )
ประมวลภาพงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุงประจำปี 2562 เฉลิมฉลองครบรอบ 2001 ปี สืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง อย่างยิ่งใหญ่
( Update วันที่ 20 มีนาคม 2019 เวลา 23:45:12 นาที )
เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากลำน้ำกก และทำบุญตักบาตรเที่ยงคืน (เป็งปุ๊ด) เมื่อคืนที่ผ่านมา
( Update วันที่ 20 มีนาคม 2019 เวลา 14:38:53 นาที )
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงรายสร้างปรากฏการณ์ความสนุกท่ามกลางสายน้ำเย็นฉ่ำ สนุกสุดมันส์กับศิลปินเพียบจัดเต็ม DJ ทุกวัน
( Update วันที่ 20 มีนาคม 2019 เวลา 13:58:27 นาที )
เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาเทศบาล เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562
( Update วันที่ 18 มีนาคม 2019 เวลา 14:29:04 นาที )
พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเทพสิทธินายก จัดอย่างยิ่งใหญ่ ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์ เดินทางมาร่วมพิธีจำนวนมาก
( Update วันที่ 17 มีนาคม 2019 เวลา 22:03:09 นาที )
เชิญชวนสายเฮลตี้ ร่วมวิ่งในงาน Free Run Sunday @Chiang Khong #8 วิ่งศรีดอนชัย วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 วิ่งฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
( Update วันที่ 15 มีนาคม 2019 เวลา 09:40:37 นาที )