[ Random Image ]
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
art_track ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 5 รายการ

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จำนวน 5 รายการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

...
art_track ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินกิจกรรมจัดสัมมนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน “วิถีไทย วิถีชุมชน ชาติพันธุ์เชียงราย” และจัดนิทรรศการแสดงผลงาน การท่องเที่ยวโดยชุมชน “วิถีไทย วิถีชุมชน ชาติพันธุ์เชียงราย”

จัหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างดำเนินกิจกรรมจัดสัมมนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน “วิถีไทย วิถีชุมชน ชาติพันธุ์เชียงราย” และจัดนิทรรศการแสดงผลงาน การท่องเที่ยวโดยชุมชน “วิถีไทย วิถีชุมชน ชาติพันธุ์ ...

art_track ประกาศราคากลาง สอบราคาจ้างดำเนินการจัดสัมมนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน “วิถีไทย วิถีชุมชน ชาติพันธุ์เชียงราย” และจัดนิทรรศการแสดงผลงาน การท่องเที่ยวโดยชุมชน “วิถีไทย วิถีชุมชน ชาติพันธุ์เชียงราย”

จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างดำเนินการจัดสัมมนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน “วิถีไทย วิถีชุมชน ชาติพันธุ์เชียงราย” และจัดนิทรรศการแสดงผลงาน การท่องเที่ยวโดยชุมชน “วิถีไทย วิถีชุมชน ชาติพันธุ์เชียงราย” โดยมีรายละเอียดราคา ...

art_track ประกาศราคากลาง จ้างเหมาจัดงานประชาสัมพันธ์เปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภายใต้โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนากับประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานประชาสัมพันธ์เปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภายใต้โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างเขตพัฒนาการท่องเที่ ...

art_track ประกาศราคากลาง งานจ้างดำเนินกิจกรรมการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชื่อมโยงระหว่างเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนากับประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะจ้างดำเนินกิจกรรมการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชื่อมโยงระหว่างเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนากับประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอี ...

art_track ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างดำเนินกิจกรรม Agent & Media FAM Trip เปิดประตูสู่ล้านนาตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรม Agent & Media FAM Trip เปิดประตูสู่ล้านนาตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดราคากลางตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

art_track ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครโครงการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว Amazing Thai Host กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำพื้นที่จังหวัดแพร่ เพิ่มเติม

ประกาศจังหวัดเชียงราย

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครโครงการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว Amaz ...

art_track รายละเอียดขอบเขตของงาน การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย Chiangrai Coffee -Tea & Green Food Festival 2017 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย Chiangrai Coffee -Tea & Green Food Festival 2017 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอีย ...

art_track ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมการจัดงาน “Chiangrai Coffee-Tea & Green Food Festival 2017”

จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมการจัดงาน “จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมการจัดงาน “จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการประกวดหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ๔ จังหวัด ล้านนาตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

...
art_track ประกาศราคากลางงานงานจ้างดำเนินการพัฒนาการสื่อความหมายทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ด้วยระบบ QR โค๊ด และ AR โค๊ด

จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาดำเนินการพัฒนาการสื่อความหมายทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ด้วยระบบ QR โค๊ด และ AR โค๊ด โดยมีราคากลางรายละเอี ...

art_track ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครโครงการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว Amazing Thai Host กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 3 อัตรา

จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครโครงการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว  Amazing Thai Host จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครโครงการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยว Amazing Thai Host กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  ประจำพื้นที่ ...

art_track ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรม Eastern Lanna Road Show & Consumer Fair ส่งเสริมประชาสัมพันธ์และการตลาดท่องเที่ยว

จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรม Eastern Lanna Road Show & ...

art_track ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการยกระดับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการยกระดับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

...
art_track ประกาศราคากลางงานจ้างดำเนินโครงการประกวดหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน 4 จังหวัด ล้านนาตะวันออก

จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการประกวดหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน 4 จังหวัด ล้านนาตะวันออก โดยมีรายละเอียดราคากลาง ...

art_track ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครโครงการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยว Amazing Thai Host กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำพื้นที่จังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่อา ...

art_track ประกาศราคากลางงานจ้างดำเนินกิจกรรม Eastern Lanna Road Show & Consumer Fair ส่งเสริมประชาสัมพันธ์และการตลาดท่องเที่ยว

จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรม Eastern Lanna Road Show & Consumer Fair ส่งเสริมประชาสัมพันธ์และการตลาดท่องเที่ยว โดยมีรายละเอียดราคากลางตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

...
art_track ประกาศราคากลางงานจ้างดำเนินโครงการยกระดับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล

จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการยกระดับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล โดยมีรายละเอียดราคากลางตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

...
art_track ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมการแข่งขันปั่นสัญจรอาเซียน

จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมการแข่งขันปั่ ...

art_track ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากน้ำพุร้อนเพื่อไปใช้ในการบริการในธุรกิจ สปา และโรงแรมในจังหวัดเชียงรายเป็นเมือง Lanna wellness

จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างดำเนินกิจ ...

art_track ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินกิจกรรมงานแถลงข่าว โครงการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว “Amazing Thai Host”

จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างดำเนินกิจกรรมจังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างดำเนินกิจกรรมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว Amazing Thai Host ก ...

art_track ประกาศราคากลาง งานจ้างจัดกิจกรรมการแข่งขันปั่นสัญจรอาเซียน

จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะจ้างจัดกิจกรรมการแข่งขันปั่นสัญจรอาเซียน โดยมีรายละเอียดราคากลางตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

...
art_track ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครและตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว Amazing Thai Host กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน

จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครและตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว Amazing Thai Host  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ...

art_track ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากน้ำพุร้อนเพื่อไปใช้ในการบริการในธุรกิจ สปา และโรงแรมในจังหวัดเชียงรายเป็นเมือง Lanna wellness

จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากน้ำพุร้อนเพื่อไปใช้ในการบริการในธุรกิจ สปา และโรงแรมในจังหวัดเชียงรายเป็นเมือง Lanna wellness โดยมีรายระเอียดราคากลางตามเอกสารที่แนบมาพ ...

art_track ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร และตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว Amazing Thai Host กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน

จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย แจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร และตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ ...

art_track ประกวดราคาจ้างดeเนินโครงการยกระดับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเพื่อดำเนินโครงการยกระดับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

art_track ประกาศราคากลางงานจ้างดำเนินโครงการพัฒนาการสื่อความหมายทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ด้วยระบบ QR โค๊ด และ AR โค๊ด

จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะจ้างดำเนินโครงการพัฒนาการสื่อความหมายทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ด้วยระบบ QR โค๊ด และ AR โค๊ด โดยมีรายละเอียดราคากลางตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

...
art_track ประกาศราคากลางงานจ้างดำเนินโครงการยกระดับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล

จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะจ้างดำเนินโครงการยกระดับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล โดยมีรายละเอียดราคากลางตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

...
art_track ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร และตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการอำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว Amazing Thai Host กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน

จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร และตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการอำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว Amazing Thai Host กลุ่มจัง ...

art_track ประกวดราคาจางดําเนินกิจกรรมสงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธการทองเที่ยว (สรางแบรนด) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e­bidding)

จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจางดําเนินกิจกรรมสงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธการทองเที่ยว (สรางแบรนด ...

art_track ประกาศราคากลางงานจ้างดำเนินกิจกรรม Chiangrai International Marathon 2017 เชียงรายมาราธอนนานาชาติ 2017

จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะจ้างดำเนินกิจกรรม Chiangrai International Marathon 2017 เชียงรายมาราธอนนานาชาติ 2017 โดยมีรายละเอียดราคากลางตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

...
art_track ประกาศราคากลางงานจ้างดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว (สร้างแบรนด์)

จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะจ้างดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว (สร้างแบรนด์) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

...
art_track ประกาศร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน จ้างดำเนินกิจกรรม Unite Asian Duathlon 2017 การแข่งขันทวิกีฬา แม่สาย จังหวัดเชียงราย (ไทย-พม่า)

จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะจัดกิจกรรม Unite Asian Duathlon 2017 การแข่งขันทวิกีฬา แม่สาย จังหวัดเชียงราย (ไทย-พม่า) โดยมี ร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน ตามเอ ...

art_track ประกาศราคากลาง งานจ้างจัดกิจกรรม Unite Asian Duathlon 2017 การแข่งขันทวิกีฬา แม่สาย จังหวัดเชียงราย (ไทย-พม่า)

จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างจัดกิจกรรม Unite Asian Duathlon 2017 การแข่งขันทวิกีฬา แม่สาย จังหวัดเชียงราย (ไทย-พม่า) โดยมีรายละเอียดราคากลางตามเอกสารที่แนบมาพร้อ ...

art_track ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ รถยนต์บรรทุก ยี่ห้อ มิตซูบิชิ เครื่องดีเซล ทะเบียน บห 8007 จำนวน 1 คัน

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุ รถยนต์บรรทุก ยี่ห้อ มิตซูบิชิ เครื่องดีเซล ทะเบียน บห 8007 จำนวน 1 คัน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

...
art_track ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินกิจกรรมประกวด “ท่องเที่ยววิถีไทย.....ท่องเที่ยวชุมชน” เชียงรายล้านนา เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ด้วยจังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างดำเนินกิจ ...

art_track ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินกิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว (จ้างเหมาประชาสัมพันธ์สื่อแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย บนสื่อประชาสัมพันธ์)

ด้วยจังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จะดำเนินการสอบราคาจ้างดำเนินกิจกรรม ...

art_track ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินกิจกรรม เทศกาลศิลปะเชียงราย Chiangrai Art Festival 2017

ด้วยจังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างดำเนินกิจกรรม

ด้วยจังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะจ้างดำเนินกิจกรรมสร้างเอกลักษณ์ "Chiangrai Branding" (Hug Chiangrai)  โดยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์  (e-bidding) โดยมีรายละเอียดราคากลาง ดังนี้

...
art_track ประกาศราคากลาง สอบราคาจ้างดำเนินกิจกรรม จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว (จ้างเหมาประชาสัมพันธ์สื่อแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย บนสื่อประชาสัมพันธ์)

ด้วยจังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างดำเนินกิจกรรม จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว (จ้างเหมาประชาสัมพันธ์สื่อแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย บนสื่อประชาสัมพันธ์) โดยมีรายละเอียดราคากลาง ดังนี้

...
art_track ประกาศราคากลาง สอบราคาจ้างดำเนินกิจกรรม เทศกาลศิลปะเชียงราย Chiangrai Art Festival 2017

ด้วยจังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างดำเนินกิจกรรม เทศกาลศิลปะเชียงราย Chiangrai Art Festival 2017 โดยมีรายละเอียดราคากลาง ดังนี้

...
art_track ประกาศราคากลาง สอบราคาจ้างดำเนินกิจกรรมประกวด "ท่องเที่ยววิถีไทย.....ท่องเที่ยวชุมชน" เชียงรายล้านนา เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเพื่อดำเนินกิจกรรมประกวด "ท่องเที่ยววิถีไทย.....ท่องเที่ยวชุมชน" เชียงรายล้านนา เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียดราคากลาง ตามเอกสารแนบนี้

...
art_track ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอแม่ลาว

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอแม่ลาว จำนวน 1 อัตรา เรียบร้อยแล้ว โดยปรากฏ

art_track สอบราคาจ้างดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย Chiangrai Coffee -Tea & Green Food Festival 2016

 

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างด้วยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง

art_track ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอแม่ลาว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอแม่ลาว ตามที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติ ...

art_track ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 
1. นางสาวขนิษฐา  รูปกลม
2. นายพงศ์ฤทธิ์ &nb ...
art_track สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญห ...

art_track ประกาศประกวดราคาจ้างจัดโครงการ“กิจกรรมการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมไตรกีฬาสามเหลี่ยมทองคำ”

ด้วยจังหวัดเชียงราย  โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกี ...

art_track ประกาศร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) โครงการ "การเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมการแข่งขันไตรกีฬาสามเหลี่ยมทองคำ"

ด้วยจังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จ้างจัดโครงการ จังหวัดเชียงราย  โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย   มีความประสงค์ ประ ...

art_track ประกาศร่างขอบเขตของงานจ้างจัดทำแผนที่พูดได้ 5 ภาษา ตามโครงการเปิดประตูเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายสู่ GMS และ ASEAN (Chiangrai Gateway)

 

ด้วยจังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย

art_track ประกาศราคากลางสำหรับการจัดจ้างจัดกิจกรรม “บอกรักสองฝั่งโขงเชื่อมโยงอารยธรรมล้านนาสู่ล้านช้าง”ภายใต้โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสองฝั่งโขง เพื่อกระชับความสัมพันธ์ไทย-ลาว

ด้วยจังหวัดเชียงรายมีความประสงค์จ้างจัดกิจกรรม   “บอกรักสองฝั่งโขงเชื่อมโยงอารยธรรมล้านนาสู่ล้านช้าง”ภายใต้โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสองฝั่งโขง  เพื่อกระชับความสัมพันธ์ไทย-ลาว   และคณะกรรมการได้กำหนดราคากลางดังเอกสารแนบท้ายนี้

...
art_track ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วัดพระธาตุจอมแว่ ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วัดพระธาตุจอมแว่ ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,221,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพ ...

art_track จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างจัดทำเส้นทางจักรยานในเส้นทางชุมชนสันโค้งน้อย ชุมชนสันโค้งหลวง ถนนสนามบิน ถนนสนามบินเก่าฝูงบิน 416 วัดดอยพระบาท ถนนดอยเขาควาย สวนสา๔ธารณะหนองปึ๋ง ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยานทั่วประเทศ
จังหวัดเชียงราย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจัดทำเส้นทางจักรยานในเส้นทางชุมชนสันโค้งน้อย ชุมชนสันโค้งหลวง ถนนสนามบิน ถนนสนามบินเก่าฝูงบิน ๔๑๖ วัดดอยพระบาท ถนนดอนเขาควาย สวนสาธารณะหนองปึ๋ง ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยานทั่วประเทศ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ ...
art_track ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายข่าวนี้ ...
art_track ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-biding) ฉบับลงวันที่ 13 สิงหาคม ตามรายละเอียดแนบท้ายข่าวนี้ ...
art_track ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ ...
art_track ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสนามกีฬาระดับอำเภอ จังหวัดเชียงราย อำเภอเชียงของ
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ขอประกาศราคากลางสำหรับโครงการก่อสร้างสนามกีฬาระดับอำเภอ จังหวัดเชียงราย อำเภอเชียงของ ตามรายละเอียดที่แนบพร้อมนี้ ...
art_track ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาระดับอำเภอ จังหวัดเชียงราย อำเภอเชียงของ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ด้วยจังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาระดับอำเภอ จังหวัดเชียงราย อำเภอเชียงของ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดดังเอกสารแนบมานี้ ...
art_track ประกาผสราคากลางโครงการสอบราคาจ้างจัดทำเส้นทางจักรยานในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ขอประกาศราคากลางสำหรับโครงการสอบราคาจ้างจัดทำเส้นทางจักรยานในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ตามรายละเอียดแนบท้ายข่าวนี้ ...
art_track ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำเส้นทางจักรยานในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างจัดทำเส้นทางจักรยานในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจัรยกรยานทั่วประเทศ (จังหวัดเชียงราย) มีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ ...
art_track เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์จำหน่ายอาหารบริการนักท่องเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำ หมู่ที่ 1
จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์จ าหน่ายอาหารบริการนักท่องเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำ หมู่ที่1 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างก่อสร้างในการ ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล ...
art_track สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน
สำนักงานการท่องเที่่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558 แบบแยกยื่น โดยมีรายละเอียดแนบท้ายนี้ ...
art_track ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังรายละเอียดแนบท้านข่าวนี้ ...
art_track ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายขอประกาศราคากลางสำหรับโครงการก่อสร้างอาคาคสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ดังรายละเอียดที่แนบท้ายนี้ ...
art_track ประกาศราคากลางการก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
ด้วยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวดังรายละเอียดที่แนบท้ายนี้ ...
art_track สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เขตท้องที่จังหวัดพะเยา
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เขตท้องที่จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดังรายละเอียดแนบท้ายข่าวนี้ ...
art_track ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวสร้างความผูกพันภายในครอบครัวจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2558
สำนักงานการท่องเทียวและกีฬาจังหวัดเชียงรายมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวสร้างความผูกพันภายในครอบครัว จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2558 รายละเอียดแนบท้ายนี้ ...
art_track ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวสร้างความผูกพันภายในครอบครัวจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2558
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายมีความประสงค์ จะประกาศสอบราคาจ้างดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวสร้างความผูกพันภายในครอบครัว จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2558 รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้ ...
art_track ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินโครงการกิจกรรมการท่องเที่ยวสร้างความผูกพันในครอบครัวจังหวัดแพร่
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างดำเนินโครงการกิจกรรมการท่องเที่ยวสร้างความผูกพันในครอบครัวจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายนี้ ...
art_track ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินโครงการปั่นจักรยานข้ามปี 2014-2015 สานสัมพันธ์ไทย-ลาว
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างดำเนินโครงการปั่นจักรยานข้ามปี 2014-2015 สานสัมพันธ์ไทย-ลาว ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้ ...
art_track ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เขตท้องที่จังหวัดแพร่
สำนักงานการท่องเที่่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เขตท้องที่จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 7 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ ...
art_track ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เขตท้องที่จังหวัดน่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เขตท้องที่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 9 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ ...
art_track ประกาศสอบราคาซื้อครุภัรฑ์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เขตท้องที่จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2558
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เขตท้องที่จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 20 รายการ ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้ ...
art_track คุณลักษณะของครุภัณฑ์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2558
ตามที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2558 ตามประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2558 นั้น ขอแจ้งรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ดังกล่าว รายละเอียดแนบท้ายนี้ ...
art_track ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2558 แบบแยกยื่น
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2558 รายละเอียตตามเอกสารแนบท้ายนี้ ...
art_track ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ วิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมไทยล้านนา ภายใต้แนวคิด ป๊ะไปแป้ แห่ระเบิด 2014 แห๋มรอมน๋าจ้าว
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ วิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมไทยล้านนา ภายใต้แนวคิด ป๊ะไปแป้ แห่ระเบิด 2014 แห๋มรอบน๋าจ้าว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังรายละเอียดที่แนบท้ายนี้ ...
art_track ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินโครงการกิจกรรมการท่องเที่ยวสร้างความผูกพันภายในครอบครัว จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2558
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างดำเนินโครงการกิจกรรมการท่องเที่ยวสร้างความผูกพันภายในครอบครัว จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2558 ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้ ...
art_track ร่างขอบเขตของงานโครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ วิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมไทยล้านนาภายใต้แนวคิด ป๊ะไปแป้ แห่ระเบิด 2014 แห๋มรอบน๋าจ้าว
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายขอประกาศร่างขอบเขตงานโครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ วิถีชีวิตศิลปวัฒนะรรมไทยล้านนา ภายใต้แนวคิด ป๊ะไปแป้ แห่ระเบิด 2014 แห๋มรอบน๋าจ้าว ...